No 3 (2015)

Table of Contents

Theory and Methodology of Programming

V.G. Kolesnyk

Models and facilities for parallel and distributed programs

O.P. Ignatenko, P.A. Ivanenko, O.B. Sinetskyi, O.V. Nikolenko
А.Yu. Doroshenko, P.A. Ivanenko, O.M. Ovdii, T.O. Pavliuchyn, I.A. Vitriak
K.A. Rukhlis, А.Yu. Doroshenko

Programming distributed systems and Internet

O.V. Hordiichuk, O.S. Bychkov
R.Yu. Lopatkin, V.A. Ivashchenko, S.N. Ignatenko, V.V. Kuprienko
S.S. Remarovych

Еxpert and intelligent information systems

K.A. Kudim, V.A. Reznichenko, A.V. Novitsky, G.Yu. Proskudina, O.M. Ovdii
S.M. Churubrova

Critical systems software

D.V. Rahozin
M.Y. Stepaniuk, O.V. Doroshchenko