Author Details

EfImov, G.M., Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine