Scientific substantiation and practical testing of the use of information and communication technologies in the development of economic competence of heads of secondary education institutions

V.V. Dyvak, Yu.Yu. Yurchenko, P.G. Demidov

Abstract


The research is devoted to the scientific substantiation and practical approbation of the use of information and communication technologies in the development of economic competence of the heads of secondary education institutions. This study is due to the new economic conditions that are emerging in Ukraine, where special importance is given to knowledge of the principles and patterns of economic development of society, economic education. One of the priorities of the State Program of Economic and Social Development of Ukraine for 2020 is to provide state support for the training of specialists in areas that stimulate the development of priority basic sectors of the economy in the format of "science-education-technology". It is possible to improve the economic competence of heads of secondary education institutions in the system of open postgraduate education in full-time and distance form of advanced training with the use of information and communication technologies, which should play a leading role in distance learning. In our study, distance learning is characterized by the presence of information learning environment or means by which there is indirect communication between teachers and students, and the information learning environment of distance learning we mean a set of systematically organized, distributed data transmission, information resources, interaction protocols, hardware-programmed and organizational-methodical support, focused on meeting the educational needs of users. The scientific novelty and theoretical significance of the research results lie in the fact that for the first time the technology of development of economic competence of heads of secondary education institutions (MES) by means of information and communication technologies in the system of advanced training is theoretically substantiated and developed; the content of the concept of "professional competence" and its structural components are specified; the content of economic competence of the head of ZSO is selected and structured, the model of development of economic competence of the head of ZSO is improved; the organizational and pedagogical conditions for the development of economic competence of the head of ZSO in the system of advanced training are determined; Theoretical views on the process of development of professional competence of the leaders of ZSO and the use of information and communication technologies, their means in the system of open postgraduate education have been further developed. Scientific substantiation and practical testing of the use of information and communication technologies in open postgraduate education institutions allowed to distinguish a modern system of distance learning for heads of secondary education institutions, which contains the following components: system environment of distance learning; electronic database of educational materials; virtual laboratories, objects and subjects of distance learning systems, which are postgraduate education institutions.

Problems in programming 2020; 2-3: 94-102Keywords


technology; information and communication technologies; distance learning, postgraduate education; economic competence; heads of secondary education institutions

References


Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Zakon Ukrayiny «Pro povnu zahalʹnu serednyu osvitu» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Ukaz prezydenta Ukrayiny «Pro Natsionalʹnu doktrynu rozvytku osvity» http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Vihovna-robota/Viddil-z-organizaciyi-vihovnoyi-roboti-studentiv/Normativno-pravovi-dokumenti-z-pitan-organizacijno-vihovnoyi-roboti/Osnovni-dokumenti/Ukaz-prezidenta-Ukrayini-Pro-Nacional-nu-doktrinu-rozvitku-osviti

Dmytrenko H.A. Upravlinnya lyudsʹkymy resursamy: Navchalʹnyy posibnyk, Kyyiv - Kherson: Oldi Plyus, 2006.-198 s.

Bykov V.YU. Teoretyko-metodolohichni zasady modelyuvannya navchalʹnoho seredovyshcha suchasnykh pedahohichnykh system. Klasyfikatsiya zasobiv navchannya / V. YU. Bykov / Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya: zb. nauk. pratsʹ. K.: Atika, 2005. P. 5-15.

Maslov V.I. Naukovi osnovy ta funktsiyi protsesu upravlinnya zahalʹnoosvitnimy navchalʹnymy zakladamy: navch. posib. / V.I. Maslov. Ternopilʹ: Aston, 2007. 150 p. CrossRef

Morze N.V. Vyvchennya osnov kompʺyuternykh merezh / N.V. Morze, O.V. Kozachuk, M.I. Zhaldak // Kompʺyuter u shkoli ta simʺyi. 2000. N 2. P. 36-43.

Oliynyk V.V. Vprovadzhennya novykh osvitnikh tekhnolohiy u zakladakh pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity / V.V. Oliynyk. // Teoretychni ta metodychni zasady rozvytku pedahohichnoyi osvity: pedahohichna maysternistʹ, tvorchistʹ, tekhnolohiyi: zb. nauk. pratsʹ / za zah. red. N.H. Nychkalo. Kharkiv: NTU «KHPI», 2007. P. 432-438.

Sayuk V.I. Rozvytok ekonomichnoyi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pidvyshchennya kvalifikatsiyi // Vyshcha osvita Ukrayiny. Dodatok 3 (T. 3.). Tematychnyy vypusk «Vyshcha osvita Ukrayiny u konteksti intehratsiyi do yevropeysʹkoho osvitnʹoho prostoru». K., 2006. P. 511-520.

Sorochan T.M. Suchasni tekhnolohiyi shkilʹnoho menedzhmentu. Opornyy konspekt dlya slukhachiv kursiv pidvyshchennya kvalifikatsiyi kerivnykiv zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv : navch. posib. / T.M. Sorochan. Luhansʹk, SPD Ryeznikov V. S., 2009. 180 p.

Shpak O.T. Osoblyvosti upravlinnya protsesom ekonomichnoyi osvity vchyteliv / O. T. Shpak // Molodʹ i rynok. 2006. N 1(16).,P. 23-32.

Pursky O., Selivanova A., Kharchenko O., Demidov P., Kulazhenko V. "Architecture development for web-based e-trade management system". In Proc. 2019 IEEE International Conference on Advanced Trend in Information Theory, Dec. 2019. P. 283-288. CrossRef
DOI: https://doi.org/10.15407/pp2020.02-03.094

Refbacks

  • There are currently no refbacks.