No 2-3 (2020)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2020.02-03

Special issue. Proceeding of  the UkrProg'2020

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Information systems

S.M. Pryima, О.V. Strokan', D.V. Lubko, Yu.O. Lytvyn, N.І. Bilyk
11-21
O.I. Pursky, T.M. Melnyk, O.A. Kharchenko, V.F. Gamaliy
22-30
A.V. Novitsky, V.A. Reznichenko
31-38
O.V. Zakharova
39-49
S.M. Pryima, О.V. Strokan', J.V. Rogushina, A.Y. Gladun, A.A. Mozhovenko
50-60

Educational and training problems of programming

J.V. Rogushina, I.J. Grishanova
PDF
61-73
N.A. Sydorov, N.N. Sydorova, E.N. Sydorov
74-81
S.Yu. Punda
82-93
V.V. Dyvak, Yu.Yu. Yurchenko, P.G. Demidov
94-102

Parallel programming. Distributed Systems and Networks

А.Yu. Doroshenko, O.G. Beketov, M.M. Bondarenko, О.А. Yatsenko
103-114
K.A. Zhereb
115-125
А.Yu. Doroshenko, E.M. Tulika
126-137

Applied Software

O.N. Paulin, N.O. Komleva
138-148
D.V. Rahozin
PDF
149-156
T.A. Mamedov, А.Yu. Doroshenko, R.S. Shevchenko
157-163
O.V. Chebanyuk, O.V. Palahin, K.K. Markov
PDF
164-172
O.V. Barmak, E.A. Manziuk, O.D. Kalyta, Iu. Krak, V.O. Kuznetsov, A.I. Kulias
173-181

Theory and Methodology of Programming

M.S. Nikitchenko, О.S. Shkilniak, S.S. Shkilniak
182-197
O.I. Provotar, O.O. Provotar
198-207
O.M. Khimich, V.A. Sydoruk, A.N. Nesterenko
208-217

Еxpert and intelligent information systems

N.O. Komleva, V.V. Liubchenko, S.L. Zinovatna
218-227
G.Ch. Nabibekova
228-236
V.M. Gorbachuk, S.O. Gavrylenko
237-245

Models and facilities for data and knowledge bases

P.I. Andon, J.V. Rogushina, I.Yu. Grishanova, V.A. Reznichenko, A.M. Kyridon, A.V. Aristova, A.O. Tishchenko
246-258
H.I. Hoherchak
259-269

Information protection

S.L. Kryvyi
270-277
A.I. Semenchenko, V.L. Pleskach, O.A. Zaiarnyi, M.V. Pleskach
278-286

Methods and facilities of software engineering

S.V. Pashko
287-294

Machine learning methods

A.A. Kramov, S.D. Pogorilyy
295-303
M.A. Kosovets, L.M. Tovstenko
PDF
304-312
L. Katerynych, M. Veres, E. Safarov
PDF
313-321
A.A. Litvin, V.Yu. Velychko, V.V. Kaverynskyi
322-330
A. Kolchin, S. Potiyenko, T. Weigert
PDF
331-340
O.V. Palagin, V.Yu. Velychko, K.S. Malakhov, O.S. Shchurov
PDF
341-351
P.I. Andon, A.M. Glybovets, V.V. Kuryliak
352-361
I.O. Lukianov, F.A. Lytvynenko
362-367
P.A. Ivanenko
368-374
А.Yu. Doroshenko, V.M. Shpyg, R.V. Kushnirenko
375-383
M.M. Glybovets, K.V. Salata, N.A. Tkach
384-391
O.S. Balabanov
392-406
O.S. Bilokon
407-418