No 4 (2023)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2023.04

Table of Contents

##

# #
1-2
# #
117-118

Еxpert and intelligent information systems

V.I. Shynkarenko, O.V. Makarov
3-14

Models and facilities for data and knowledge bases

G.Yu. Proskudina, K.O. Kudim, V.A. Reznichenko
15-26
O.V. Zakharova
27-38
J.V. Rogushina
39-55

Methods and means of computer simulation

R.D. Grygoryan, A.G. Degoda, T.V. Lyudovyk, O.I. Yurchak
PDF
56-64

Agent-oriented information system

Yu.G. Tarasich, H.A. Soloshenko
65-75

Machine learning models and methods

Ia.V. Omelianenko
76-89
А.Yu. Doroshenko, R.V. Kushnirenko
90-97

Programming Tools and Environments

A.Y. Vitiuk, A.Yu. Doroshenko
98-107