No 1 (2015)

Table of Contents

Theory and Methodology of Programming

V.G. Kolesnyk

Software environment and tools

А.Yu. Doroshenko, O.G. Beketov, R.B. Ivaniv, V.O. Iovchev, I.O. Mironenko, O.A. Yatsenko
K. Jakub

Models and means of databases and knowledge engineering

O.V. Zakharova

Critical systems software

I.Ye. Andrushchak
А.Yu. Doroshenko, O.S. Novak
V.A. Zherebko
O.P. Ignatenko, G.V. Parusimov, O.B. Sinetskyi
O.A. Slabospitskaya
A.N. Tereshchenko

Legal, Educational and Social Aspects of Programming

M.M. Glibovets, O.V. Konyushenko