Базові основи індустрії програм,обчислень і даних

E.M. Lavrischeva

Abstract


Дано опис підходів з розвитку індустрії виробництва програм із компонентів повторного використання (КПВ). Запропоновані головні елементи – теоретичні аспекти індустрії програм, обчислень та даних. Розглянуто підхід до реалізації теоретичних аспектів щодо принципів interoperability взаємодії програм, систем і середовищ у сучасних операційних середовищах (Corba,Vs.Net, Java, Eclipse тощо). За новітніми ідеями створено першу фабрику програм, яка орієнтована на розроблення і збереження студентських програм і артефактів у стандартизованому виді з їхніх дипломних і магистрівських предметних робіт. На фабрики діє побудовані три технологічні лінії за набутою технологією автора, зокрема для подання КПВ і навчання студентів основам програмної інженерії. До нової фабрики звернулися вже більш 3000 користувачів.
Description of approaches is given from development of industry of production of the programs from the components of the repeated use – reuse. Staples – theoretical aspects of industry of the programs, computing and information are offered. Going is considered near realization of theoretical aspects in relation to principles of interoperability co-operation of the programs, systems and environments, in modern operating environments (Corba,vs.Net, Java, Eclipse and others like that). After the newest ideas the first factory of the programs, which is oriented to development and maintenance programs and artifact in the standardized kind from their diploma and magistrivski of subject works is created. On factories the built three technological lines operate on the purchased technology of author, in particular for presentation of reuses and studies of student’s bases of the programmatic engineering. To the new factory 3000 users appealed already more.


Keywords


компоненти повторного використання

References


Лаврищева Е.М. Становление и развитие модульно-компонентной инженерии программирования в Украине. – Київ, 2008. – 33С. – (Препр. / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 2008–1).

Андон П.І., Лавріщева К.М. Розвиток фабрик програм в інформаційному світі // Вісник НАН України. – 2010. – № 10. – C. 15–41.

Лаврищева Е.М. Концепція індустрії наукового софтвера і підхід до обчислення наукових задач // Проблеми програмування. – 2011. – № 1. – С. 3–17.

Лаврішева К.М. Взаємодія програм, систем й операційних середовищ // Проблеми програмування. – 2011. – №3. – С. 13–24.

Лаврищева Е.М., Грищенко В.Н. Сборочное программирование. Основы индустрии программных продуктов. – Київ: Наук. Думка, 2009.– 371 с.

Лаврищева Е.М. Интерфейс в программировании // Проблеми програмування. – 2007. – № 2. – С. 126–139.

Лаврищева Е.М. Проблема интероперабельности разнородных объектов, компонентов и систем. Подходы к ее решению // Матер. 7 міжнар. конф. з програмування “УкрПрог –2008”– С. 28–41.

Лавріщева К.М., Коваль Г.І., Бабенко Л.П., Слабоспицька О.О., Ігнатенко П.П.. Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті ГП .– Електронна монографія, ДРНТІ.– № 67–УК–2011 від 05.10.11. – 377 с.

Лавріщева К.М. Інструментально-технологічний комплекс для виробництва програмних систем.– Вісник НАН України, 2012.– № 3.– С. 19–23.

Лавріщева К.М. Програмна інженерія.– Підручник.– Академперіодика. – 2008. – 319 с.

Лаврищева Е.М. Классификация дисциплин программной инженерии // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 6. – С. 3–9.

Лавріщева К.М. Генерувальне програмування програмних систем і сімейств // Проблеми програмування. – 2009.– № 1. – С. 3–16.

Радецький І.О. Один з підходів до забезпечення взаємодії середовищ MS.Net і Eclipse // Проблеми програмування. – 2011. – № 2. – С. 45–52.

Островський А.И. Подход к обеспечению взаимодействия программных сред JAVA и Ms.Net // Проблеми програмування. – 2011.– № 2.– С. 37–44.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.