No 3 (2023)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2023.03

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Applied Software

I.P. Sinitsyn, P.P. Ignatenko, R.M. Fedorenko, O.B. Gitkevich
5-21
V.I. Shynkarenko, I.M. Demydovych
PDF
22-29

Environment and tools of programming

A.A. Bernatovych, I.V. Stetsenko
PDF
30-39
V.O. Haidukevych, A.Y. Doroshenko
40-48
A.Y. Vitiuk, A.Y. Doroshenko
49-57

Еxpert and intelligent information systems

A.L. Yalovets
58-65
J.V. Rogushina
66-80

Methods and means of computer simulation

R.D. Grygoryan, A.G. Degoda, T.V. Lyudovyk, O.I. Yurchak
PDF
81-90

Machine learning models and methods

А.Yu. Doroshenko, V.M. Shpyg, R.V. Kushnirenko
91-98
I.P. Sinitsyn, V.L. Shevchenko, А.Yu. Doroshenko, O.A. Yatsenko
99-108