PROBLEMS IN PROGRAMMING

About the Journal: Problems in programming

ISSN: 1727-4907
 
 

Founder: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Software Systems of NAS Ukraine

Publisher: Publishing house "Academperiodika"

Certificate of state registration of print media: КВ № 7490 from 01.07.2003

Type of publication: scientific journal

Topics: the publication extensively covers the activities of NAS of Ukraine, the main problems of organizing and coordinating basic and applied research, current issues of science and innovation activities, the current state and prospects of the most important research areas of natural, technical and social sciences both in Ukraine and in the world, reports on the achievements of research teams and individual researchers

Periodicity: 4 times a year

 
 

No 3-4 (2022)

Table of Contents

Theory and Methodology of Programming

О.S. Shkilniak, S.S. Shkilniak
11-22
O.I. Pursky, V. V. Kozlov, T.V. Tomashevska, V.V. Dyvak, N. O. Hordiiko, M.Y. Sinitsky
PDF
23-31
V. I. Shynkarenko, A. Yu. Doroshenko, O. A. Yatsenko, V. V. Raznosilin, K. K. Halanin
32-41
S.V. Potiyenko, A.V. Kolchin
42-50

Parallel programming. Distributed Systems and Networks

D.V. Rahozin
PDF
51-58
A.Yu. Doroshenko, M. R. Petryk, D. M. Mykhalyk, P. A. Ivanenko, O.A. Yatsenko
59-68

Methods and facilities of software engineering

N.O. Sydorov, N.M. Sydorova
PDF
69-72
O.O. Slabospitska, P.I. Stetsyuk, O.M. Khomiak
73-84
S. D. Pogorilyy, P. V. Biletskyi
85-91
M.O. Sydorov
PDF
92-98
V. V. Liubchenko
99-106
O.V. Nesterenko
PDF
107 - 116

Formal methods of programming

O. O. Letychevskyi, V. S. Peschanenko, M. Yu. Poltorackiy
PDF
117-127
O. O. Letychevskyi, V. S. Peschanenko, M. Yu. Poltorackiy, Yu.H. Tarasich, M.O. Vinnyk
PDF
128-138

Models and facilities for data and knowledge bases

D.O. Terletskyi, S.V. Yershov
139-153
K.A. Kudim, G.Yu. Proskudina
PDF
154-160
O.V. Palagin, N.G. Petrenko, M.O. Boyko
PDF
161-170
J. V. Rogushina, I. Yu. Grishanova
171-182
O.S. Balabanov
183-195
A.A. Litvin, V.Yu. Velychko, V.V. Kaverynskyi
PDF
196-207
O.V. Zakharova
207-215
V.A. Reznichenko, I.S. Chystiakova
PDF
216-230

Methods and means of computer simulation

V.A. Volkov, Yu.H. Tarasich
PDF
231-239
O.M. Khimich, A.V. Popov, О.V. Chystiakov
PDF
240-248

Programming Tools and Environments

J.V. Rogushina, A.Y. Gladun
249-259
A.V. Novitsky
PDF
260-270
Yа.S. Lazorenko, I.P. Sinitsyn, V.L. Shevchenko
271-280

Еxpert and intelligent information systems

O.V. Chebanuyk
PDF
281-288
N.O. Komleva, S.L. Zinovatna, V. V. Liubchenko, O.M. Komlevoi
PDF
289-300
A.Yu. Doroshenko, I.Z. Achour
301-310

Information systems

O.V. Palagin, K.S. Malakhov, V.Yu. Velychko, T.V. Semykopna, O.S. Shchurov
PDF
311-326
L.O. Katerynych, N.V. Sazonov
PDF
327-334
S.Ya. Svistunov, P.I. Perkonos, V.A. Reznichenko, S.V. Subotin, E.M. Tverdokhlib
335-348
J.V. Pisarenko, E.Yu. Melkumyan, A.S. Koval
349-354
E.A. Manziuk, O.V. Barmak, Iu.V. Krak, O.A. Pasichnyk, P.M. Radiuk, O.V. Mazurets
PDF
355-363
O.P. Illina, I.P. Sinitsyn, O.O. Slabospitska
364-375

Information protection

B.O. Panchuk
376-386
M.I. Ogurtsov
PDF
387-395
V.O. Gorbatiuk, S.O. Gorbatiuk
PDF
396-402
K.Q. Dashdamirova
PDF
403-408
B.V. Bodak, A.Yu. Doroshenko
409-416
V.V. Shevchenko, I.P. Sinitsyn, V.L. Shevchenko
417-424

Applied Software

V.O. Romanov, H.V. Antonova, I.B. Galelyuka, V.M. Hrusha, A.V. Kedych, O.V. Voronenko
PDF
425-436
V.G. Pisarenko, N.V. Nogin, A.S. Kryachok, J.V. Pisarenko, I.A. Varava, A.S. Koval
PDF
437-445
R.K. Murasov, T.L. Kurtseitov, S.M. Chumachenko, O.V. Lunova, O.V. Pyrykov, A.O. Lunov
446-454
S.V. Valuiskyi, O.I. Lysenko, S.M. Chumachenko, O.G. Guida, O.V. Furtat, I.O. Sushyn
455-468
A.Ye. Vitiuk, A.Yu. Doroshenko
469-477
S.V. Pashko
478-484
Yu.O. Luhovskyi
PDF
485-490
V.M. Gorbachuk, S.O. Gavrylenko, G.V. Golotsukov, M.M. Pustovoit
491-501