No 1 (2012)

Table of Contents

Theory and Methodology of Programming

A.Yu. Doroshenko, V.O. Iovchev
V.G. Kolesnyk
S.S. Shkilniak
R.A. Iushchenko

Programming distributed systems and Internet

S.V. Minukhin, A.V. Korovin

Testing, program reliability and quality

O.A. Slabospickaya, O.G. Moroz

Еxpert and intelligent information systems

A.L. Yalovets, V.A. Alekseev, V.S. Tereshchenko
A.O. Melaschenko, O.L. Perevozchikova, O.S. Skarlat

Software for secure information

O.M. Borovska, E.S. Rodin, I.P. Sinitsyn

Critical systems software

T.V. Aksnova
B.E. Panchenko