No 2-3 (2016)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2016.02-03

Special issue. Proceeding of  the UkrProg'2016

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Theory and Methodology of Programming

I.N. Glushko
11-16
A.A. Guba, A.V. Kolchin, S.V. Potiyenko
17-25
A.K. Novokshonov
26-31
V.A. Reznichenko, I.S. Chystiakova
32-37
S.S. Shkilniak, D.B. Volkovytskyi
38-47
V.M. Opanasenko, S.L. Kryvyi
48-62
V.I. Shynkarenko, O.S. Kuropiatnyk
63-72
M.S. Nikitchenko, О.S. Shkilniak, S.S. Shkilniak
73-86
O.N. Paulin, N.O. Komlevaya, S.U. Marulin
87-95

Parallel programming. Distributed Systems and Networks

D.S. Titov, A.Yu. Doroshenko, O.A. Yatsenko
96-104
S.D. Pogorilyy, M.S. Slynko
105-112
A.A. Zhygallo
PDF
113-118
Yu.A. Ostapovska, T.V. Panchenko, N.V. Polishchuk, M.O. Kartavov
119-132
A.Yu. Doroshenko, V.D. Khavryuchenko, E.M. Tulika, K.A. Zhereb
133-140
S.V. Yershov, R.М.. Ponomarenko
141-149

Intelligent information technology

O.O. Marchenko
150-157
A.V. Moldavskaya
158-163
D. Voloshyn
PDF
164-169
O.I. Provotar, O.V. Vasylenko, O.O. Provotar
170-178
S.V. Yershov, F.V. Kostukevich
179-187
J.V. Rogushina
188-195
O.V. Zakharova
196-203
J.V. Rogushina, I.J. Grishanova
204-210
A.V. Novitsky
211-219

Applied Software

T.I. Lytvynenko
PDF
220-226
K.O. Chernichenko, A.M. Kapkanets, T.V. Panchenko
227-236
Yu.V. Krak, O.V. Barmak, O.V. Mazurets
237-245
O.G. Beketov, Ie.A. Vitriak, I.O. Myronenko, O.M. Ovdii
246-253
R.D. Grygoryan, T.V. Aksenova
254-263
Ph.I. Andon, P.P. Ignatenko, I.P. Sinitsyn, O.A. Slabospitskaya
264-273