No 4 (2021)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2021.04

Table of Contents

Models and facilities for data and knowledge bases

P.I. Andon, O.O. Slabospitskaya
03-18
A.V. Novitsky
PDF
19-25
J.V. Rogushina, I.J. Grishanova
26-35
V.A. Reznichenko
36-61

Information systems

V.Y. Petrivskyi, V.L. Shevchenko, O.S. Bychkov, I.P. Sinitsyn
62-69
V.V. Shevchenko, D.S. Berestov, I.P. Sinitsyn, V.Y. Petrivskyi
70-81

Programming Tools and Environments

А.J. Dyfuchyn, I.V. Stetsenko, E.V. Zharikov
82-94

Machine learning models and methods

Y.S. Bezliudnyi, V.M. Shymkovysh, A.Yu. Doroshenko
PDF
95-102

History of programming

Yu.O. Yuschenko
103-118