No 2 (2023)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2023.02

Table of Contents

##

# #

Еxpert and intelligent information systems

A.L. Yalovets
03-09

Information systems

S.O. Bezpalko, V.M. Shymkovysh, P.I. Kravets, A.O. Novatskyi, L.L. Shymkovysh, А.Yu. Doroshenko
PDF
10-23
A.V. Chadyuk, R.M. Fedorenko, O.A. Kurchenko
24-38
Y.O. Haydukevich, A.Yu. Doroshenko
39-48

Machine learning models and methods

M. Коsovets, L. Tovstenko
PDF
49-58
Y.S. Hryhorenko, V.M. Shymkovysh, P.I. Kravets, A.O. Novatskyi, L.L. Shymkovysh, A.Yu. Doroshenko
PDF
59-66

Models and facilities for data and knowledge bases

J.V. Rogushina
67-83

Software for secure information

A.E. Nafiev, A.M. Rodionov
84-90

Programming Tools and Environments

B.V. Bodak, А.Yu. Doroshenko
91-100