No 2-3 (2012)

Special issue. Proceeding of  the UkrProg'2012

Table of Contents

Theory and Methodology of Programming

S.L. Kryvyi, D.S. Bibikov
V.Yu. Vinnyk, T.S. ParfIrova
E.A. Lukyanova
S.S. Shkilniak
T.V. Rossada, О.С. Shkilniak
E.M. Lavrischeva
О.О. Provotar, О.А. Provotar
V.N. Redko, I.V. Redko, V.N Grishko

Parallel programming. Distributed Systems and Networks

A.M. Lavrenyuk, S.I. Lavrenyuk
S.D. Pogorilyy, R.V. BIlous
S.D. Pogorilyy, I.V. BIlokon
A.O. Salnikov
E.A. Slyusar
O.O. Marchenko, V.K. Kisenko, I.O. Berezan
A.Yu. Stenyashin
S.V. Minuhin, S.V. Znahur
E.M. TverdohlIb, P.I. Perkonos

Methods and facilities of software engineering

V.P. Hrytsay, L.M. Zakhariya
M.V. Tkachuk, R.O. Gamzayev, H.C. Mayr, V.O. Bolshutkin
E.V. Chebanyuk, V.I. Chuprinka
L.Е. Matveeva, T.N. Gorislavets
A.L. Kolesnik
D.V. Batsenko

Formal methods of programming

A.V. Kolchin
V.I. Shinkarenko, G.V. Zabula
O.A. Yatsenko
O.M. Maksymets
V.G. Akulovskiy
А.Yu. Doroshenko, V.A. Iovchev
V.G. Timofeev

Models and means of databases and knowledge engineering

I.N. Parasyuk, S.V. Ershov
E.P. Ilina, I.P. Sinitsyn, O.А. Slabospitskaya, T.L. Yablokova
B.E. Panchenko
A.V. Palagin, N.G. Petrenko, V.Yu. Velichko, K.C. Malakhov, Yu.L. Tikhonov
Т.V. Panchenko

Educational and training problems of programming

N.M. Sidorova
PDF
V.V. Lyubchenko

Information systems

N.T. Zadorozhna, V.A. Petrushko, S.M. Tukalo
V.A. Reznichenko, G.Yu. Proskudina, O.M. Ovdii
A.V. Anisіmov, O.O. Marchenko, A.O. Nikonenko
A.O. Melaschenko, О.С. Скарлат
Ph.I. Andon, L.P. Babenko

Software for secure information

O.M. Kussul

Environment and tools of programming

I.A. Lihatskiy
A.Yu. Doroshenko, K.A. Zhereb, E.M. Tulika

Applied Software

Yu.G. Krivonos, Yu.V. Krak, O.V. Barmak, G.M. EfImov
S.M. Fedorenko, A.V. Chadyuk
E.A. Krikovlyuk, V.A. Pepelyaev, M.A. Sahnyuk
V.I. Chuprinka, E.V. Chebanyuk
A.Yu. Doroshenko, P.A. Ivanenko
O.M. HImIch, T.V. Chistyakova, A.Yu. Baranov
O.I. Provotar, O.V. Lapko
Ph.I. Andon, O.P. Ignatenko