No 3 (2017)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2017.03

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Informatization of scientific research

A.G. Zagorodniy, P.I. Andon, I.A. Protsykevych
3-18

Methods and facilities of software engineering

А.Yu. Doroshenko, O.G. Beketov, K.A. Zhereb, P.A. Ivanenko, О.М. Ovdii, R.S. Shevchenko, O.A. Yatsenko
PDF
19-30
P.I. Andon, O.O. Slabospitskaya
31-51

Intelligent information technology

J.V. Rogushina
52-67
F.I. Andon, K.A. Kudim, K.G. Matuhina, A.V. Novitsky, G.Yu. Proskudina, V.A. Reznichenko
68-95
O.S. Balabanov
96-112
E.P. Ilina, I.P. Sinitsyn
113-127

Information protection

I.P. Synitsyn, P.P. Ignatenko, О.A. Slabospitskaya, A.V. Artemenko
128-148
O.P. Ignatenko
149-160

Methods and means of computer simulation

R.D. Grygoryan
161-171
K.I. Kuzmina, T.M. Somik
172-193
S.V. Pashko
194-211