No 2-3 (2018)

DOI: https://doi.org/10.15407/pp2018.02

Special issue. Proceeding of  the UkrProg'2018

Table of Contents

#

# #
# #
3-8
# #
9
# #
10
# #
11

Theory and Methodology of Programming

S.L. Kryvyi, S.D. Pogorilyy, M.C. Slynko
12-20
R.S. Shevchenko
21-30
M.S. Nikitchenko, О.S. Shkilniak, S.S. Shkilniak
31-45

Parallel programming. Distributed Systems and Networks

А.Yu. Doroshenko, P.A. Ivanenko, O.S. Novak, O.A. Yatsenko
46-53
T.O. Gerasimova, A.N. Nesterenko
54-60
N.A. Kosovets, I.E. Shchetynin, L.N. Tovstenko
61-67
O.M. Ovdii
68-74
O.P. Ignatenko, V.I. Odobesku
75-82
A.V. Popov, O.V. Rudich, A.V. Chystiakov
83-92
T. V. Panchenko, S. Fabunmi
93-98
S.V. Yershov, R.М.. Ponomarenko
99-108

Methods and facilities of software engineering

V.S. Peschanenko, M. Poltoratskiy
PDF
109-114
A.V. Kolchin
PDF
115-123
O.V. Chebanyuk
PDF
124-131

Models and means of databases and knowledge engineering

S.L. Kryvyi, N.P. Darchuk, A.I. Provotar
132-139
S.V. Pashko
140-148
S.D. Pogorilyy, A.A. Kramov
149-158
I.M. Glushko
158-163
O.I. Provotar, O.O. Provotar
164-170
O.V. Barmak, Yu.V. Krak, E.A. Manziuk
171-179
O.S. Balabanov
180-188
P. Krammer, M. Kvassay, L. Hluchý
PDF
189-196
J.V. Rogushina
197-203
O.V. Zakharova
204-213
І.S. Chystiakova
214-225
S.M. Pryima, J.V. Rogushina, O.V. Strokan
226-235

Educational and training problems of programming

Y.I. Morentsov
236-244
Yu.V. Krak, O.V. Barmak, O.V. Mazurets
245-254

Information systems

O.V. Palagin, V.Yu. Velychko, K.S. Malakhov, O.S. Shchurov
PDF
255-269

Software environment and tools

V.I. Shynkarenko, P.V. Ilchenko, H.V. Zabula
270-279

Applied Software

R.D. Grygoryan, T.V. Aksonova, A.G. Degoda
280-287
V.A. Zherebko, O.A. Pisarenko, V.P. Drabynko
288-295
А.Yu. Doroshenko, V.M. Shymkovych, V.O. Fedorenko
296-304